Algemene voorwaarden

1. Bij inzending van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier is
men ingeschreven voor de betreffende begeleiding of cursus. Met de inschrijving
verplicht u zich tot betaling van het volledige abonnement- of cursusgeld.

2. Leerperspectief kan, ongeacht het bepaalde onder 1, afwijzend op een aanmelding
beslissen.

3. Lesmateriaal (readers, etc.) is bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij nadrukkelijk
vermeld van niet.

4. Indien u verhinderd bent dient u Leerperspectief hiervan voor aanvang van de
begeleiding of cursus op de hoogte te stellen. Verhindering geeft geen recht op
restitutie van abonnements- of cursusgeld. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.

5. Annulering van de volledige cursus of begeleiding dient per brief of e-mail te
geschieden.

6. Annulering van een cursus na inschrijving geeft geen recht op vermindering dan wel
restitutie van het abonnements- of cursusgeld. Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen -
dit ter beoordeling van Leerperspectief - kan gedeeltelijke restitutie of ontheffing van
de verplichting tot betaling plaatsvinden. Men is altijd 10% van de cursusprijs aan
annuleringskosten verschuldigd, met een minimum van €50,-. De opzegtermijn
ingeval van begeleiding bedraagt 1 maand, gerekend vanaf het einde van de maand
waarin is opgezegd.

7. Voor de individuele muzieklessen geldt een minimale duur van 3 maanden. Voor deze
lessen zijn de kosten voor klein lesmateriaal en klein onderhoud inbegrepen.

8. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus door Leerperspectief worden geannuleerd.
Reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.

9. Bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zal zo spoedig mogelijk
voor een vervangende docent worden gezorgd of zal in overleg met de cursist(en) een
nieuwe cursusdatum worden vastgesteld. Leerperspectief is op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursus op een door Leerperspectief
aan te geven wijze. Betaling van begeleiding dient te geschieden op maandelijkse
basis op een door Leerperspectief aan te geven wijze.

11. Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de cursist
van rechtswege in verzuim en komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
voor rekening van de cursist. Tot de buitengerechtelijke kosten behoren o.a. rente,
administratiekosten en incassokosten.

12. Leerperspectief is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen of de
financiële gevolgen van opgelopen letsel of andere schade tijdens of in verband met de
door haar georganiseerde cursussen en begeleiding.

13. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Enschede.